Vedtægter

Vestermarie Borgerforening

VEDTÆGTER

for Vestermarie Borgerforening


§ 1 Foreningens navn, formål og medlemmer.


Stk. 1. Foreningens navn er Vestermarie Borgerforening.

Stk. 2. Foreningens formål er, uafhængig af partipolitik, at varetage borgernes interesser og medvirken til at Vestermarie bliver et godt sted at bo, leve og virke.

Stk. 3. Som medlem kan optages enhver, som kan tilslutte sig stk. 2.


§ 2 Generalforsamling.


Stk. 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggende.

Stk. 2. Ordinær genralforsamling afholdes i febuar måned, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel.

Sager, der ønskeds behandlet, stiles til formanden senest 7 dage inden afholdelsen.

Medlemmer, der har betalt skyldigt kontingent, har tale- og stemmeret.


Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdels, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer forlanger det.


Stk. 4. På den ordinære generalforsamling skal behandle følgende punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Regnskab fremlægges i revideret stand til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag og ansøgninger

5. Valg af bestyrelse: 3 medlemmer i ulige år og 4 medlemmer i lige år

6. Valg af en bestyrelsessuppleant

7. Valg af 2 revisorer

8. Valg af revisorsuppleant

9. Fastsættelse af kontingent for det følgende år

10. Valg af repræsentanter til Nyvest Centret

11. Eventuelt


Stk. 5. Afstemninger vedrørende foreningens interesser afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Ved personvalg skal afstemningen være skrifligt, hvis der er flere kandidater end der skal vælges.

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 3 Bestyrelsen


Stk. 1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, heraf et medlem med tilknytning til Vestermarie Lokalhistoriske Arkiv. Medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år, og afgår skiftevis med henholdsvis 3 og 4 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, og udfærdiger en forretningsorden.


Stk. 2. Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog minimum 4 møder om året.


Stk. 3. Bestyrelsen varetager foreningens interesser og udfører generalforsamlingens beslutninger, i det omfang det er muligt.


Stk. 4. Bestyrelsen er pligtig til at føre et fyldestgørende regnskab over foreningens indtægter og udgifter.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.


§ 4 Regnskab


Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


Stk. 2. Til revision vælges to af foreningens medlemmer, som senet 7 dage inden generalforsamling skal have dette til revision fra kasseren.


Stk. 3. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen til førstkomne år.


§ 5 Nedlæggelse af foreningen samt eksklusion


Stk. 1. Vestermarie Borgerforening kan ikke opløses såfremt 1/3 af medlemmerne stemmer imod.


Stk. 2. Opløses foreningen træffer en ekstraordinær generalforsamling beslutning vedrørende afvikling.


Stk. 3. Eksklusion besluttes på generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen.


§ 6 Æresmedlem


Stk. 1. Alle medlemmer kan indstille et medlem som æresmedlem.

Bestyrelsen træffer afgørelsen.

Æresmedlemmer er kontingentfri.Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. februar 2016, og på den ekstraordinære generalforsamling den 29. marts 2016.